Prowadzimy wspólnie z redakcją blog, który właśnie czytasz. Zachęcam do śledzenia naszych artykułów a także poradników dotyczących branży HR a także Polskiego Rynku Pracy.

Szczególnie ważnego znaczenia nabiera to w zakresie rozumienia odpowiedzialności pracodawcy pod kątem bezpieczeństwa i higieny pracy. Pojawiają się bowiem pytania i wątpliwości czy i w jakim zakresie pracodawca ponosi odpowiedzialność za warunki pracy pracownika. Przecież nie zawsze bowiem obecnie ma on wpływ na to, gdzie i w jaki sposób pracownik wykonuje swoją pracę w danym momencie, nie mając tym samym możliwości zapobieżenia ewentualnym wypadkom i innym, niepożądanym zdarzeniom.

Przecież w trakcie wykonywania pracy poza zakładem pracy, może zdarzyć się poparzenie kawą, złamanie ręki czy nogi, czy też inne zdarzenie. I w tej sytuacji bardzo istotnym jest pytanie o odpowiedzialność pracodawcy, gdy tak naprawdę nie miał on wpływu na warunki, w jakich praca była przez pracownika wykonywana. Właściwe ustalenie okoliczności zdarzenia i dokonanie kwalifikacji nie zawsze będzie proste i oczywiste. A od tej kwalifikacji zależą bowiem obowiązki i uprawnienia pracodawcy, jak i pracownika.

Jak przedstawiają się polskie przepisy w kontekście orzeczenia francuskiego sądu?

Otóż zgodnie z obecnym stanem prawnym podstawą jest ustawa z dnia 30 października 2002 roku o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy (Dz.U. z 2019 r. poz. 1205). Zgodnie z nią wypadek przy pracy to nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w związku z pracą:

  • podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika zwykłych czynności lub poleceń przełożonych
  • podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika czynności na rzecz pracodawcy, nawet bez polecenia
  • w czasie pozostawania pracownika w dyspozycji pracodawcy w drodze między siedzibą pracodawcy, a miejscem wykonywania obowiązku wynikającego ze stosunku pracy

Ponadto, na równi z pracą traktuje się wypadek, któremu pracownik uległ w czasie trwania podróży służbowej, w okolicznościach innych niż określone powyżej, chyba, że wypadek został spowodowany postępowaniem pracownika, które nie pozostawało w związku wykonywaniem powierzonych mu zadań. Ma to szczególnie duże znaczenie w sytuacji przemieszania aktywności zawodowych i prywatnych. Kluczowym, ale jednocześnie najbardziej problematycznym, jest wówczas ustalenie istnienia bądź nieistnienia związku z pracą lub związku z odbywaną podróżą służbową.

Czytaj  Automatyczne systemy rekrutacji oraz oceny pracowników

Na czym polega związek danego zdarzenia z pracą?

By mówić o związku danego zdarzenia z pracą, należy wziąć pod uwagę aspekt czasu, miejsca i funkcjonalności. Związek miejsca i czasu stosunkowo najłatwiej ustalić, gdyż zdarzenie powinno mieć miejsce w czasie pracy i w miejscu zakreślonym strefą zagrożenia stwarzanego przez pracę. Jeśli zatem wypadek zaistnieje w miejscu i czasie pracy, zakłada się, że nastąpił w związku z pracą. Przy czym mamy tu właśnie do czynienia ze związkiem funkcjonalnym, gdy określa się czy do zdarzenia doszło przy realizacji zwykłych czynności pracowniczych, poleceń pracodawcy, działań w interesie pracodawcy, jak i pozostawania w dyspozycji pracodawcy.

I w tej kwestii mamy już pierwsze wątpliwości, gdyż w przypadku świadczenia pracy poza zakładem pracy lub w elastycznych godzinach pracy może dochodzić do kwestii spornych. Przecież trudno jednoznacznie mówić o wypadku przy pracy, gdy pracownik samowolnie opuścił stanowisko pracy bądź też wykonywał w tym czasie bez zezwolenia prace dla celów prywatnych.

Najnowszy i bardzo skuteczny kalkulator netto brutto

[Głosów: 1   Average: 5/5]

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *